Infinity Pole Dance

REGULAMIN ZAJĘĆ POLE DANCE INFINITY STUDIO

Regulamin Infinity Pole dance Studio Poznań zwanym dalej Infinity lub “studio”. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązku uczestników oraz wszystkich osób przebywających na terenie studia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  1. Klientem studia może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła 16 rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, po wykupieniu karnetu lub opłaceniu jednorazowego wejścia.
  2. Klient studia powinien być zdrowy, bez przeciwwskazań lekarskich do odbywanych w studiu pole dance zajęć.

  3. W zajęciach nie mogą brać udziału kobiety w ciąży lub w połogu.

  4. Na terenie Infinity Pole dance Studio, w czasie pracy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

  5. Decyzja uczestnictwa w zajęciach jest równoznaczna z przeczytaniem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania zasad zawartych w poniższym Regulaminie.

  6. Klient korzysta z usług studia na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem studia oraz pracujących w nim instruktorek żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia powstałych podczas obecności na terenie obiektu.

  7. Studio nie ponosi odpowiedzialności za zagubione oraz uszkodzone prywatne rzeczy kursantów.

  8. Do uczestnictwa w zajęciach studia upoważnia zakup pojedynczego biletu lub karnetu.

  9. Klient zakupując bilet lub karnet na wybrane zajęcia oświadcza iż jego stan zdrowia pozwala na przeprowadzanie przez siebie wybranych zajęć.

  10. Liczba osób w grupie ustalana jest indywidualnie, jednak musi ona wynosić nie mniej niż 4 osoby.

  11. Grafik zajęć dostępny jest na stronie internetowej oraz na facebooku.

  12. Kursant przychodząc na zajęcia zobowiązany jest zgłosić się do recepcji w celu weryfikacji płatności oraz odznaczenia daty na karnecie.

  13. Cennik zajęć dostępny jest na stronie internetowej studia

  14. Na zajęciach obowiązuje odpowiedni strój (krótkie spodenki, t-shirt lub top). Na salę zabrania się wchodzić się w butach. Kursantki powinny ćwiczyć na boso, w skarpetkach lub w baletkach.

  15. W przypadku, gdy kursantka nie może wziąć udziału w zajęciach, zobowiązana jest do poinformowania studia 8h przed planowanymi zajęciami. Niedopełnienie tego warunku skutkuje odznaczeniem tych zajęć, jako zrealizowanych przez uczestniczkę i poniesieniem kosztu zajęć.

  16. Studio ma prawo do rozwiązania grupy lub zmiany godziny zajęć w przypadku zbyt małej liczby kursantów. W takiej sytuacji osobom zapisanym zostanie zaproponowana inna grupa lub zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Kursanci zostaną poinformowani o tym fakcie nie później niż 10 godzin przed zajęciami emailowo, sms lub telefonicznie.

  17. Za zgodą uczestników zajęć Infinity Pole dance Studio może przeprowadzić sesję zdjęciową lub filmową na potrzeby klientów lub własne w celach promocyjnych i reklamowych.

  18. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, Infinity Pole dance ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania Kursantów.

  19. W sytuacjach losowych studio ma prawo do odwołania zajęć. W takim przypadku zostaną one zrealizowane w innym terminie. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona kursantowi.

  20. Zabrania się samodzielnej zmiany funkcji statyczno-obrotowej rur oraz używania innego sprzętu do ćwiczeń.

  21. Przed zajęciami nie należy smarować się olejkami oraz balsamami.

  22. Na zajęcia pole dance obowiązuje zakaz noszenia biżuterii (szczególnie pierścionków, bransoletek, zegarków)

  23. Zapisów na zajęcia można dokonywać drogą mailową, telefoniczną, na facebooku lub w samym studio. Należy podać imię i nazwisko, telefon oraz rodzaj i termin zajęć na które dokonywany jest zapis najpóźniej 3 dni przed planowanymi zajęciami.

  24. Kursanci zobowiązani są do dokonywania wpłaty zaliczki 2 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć na konto bankowe studia 43114020040000340278102370 oraz przesłania na adres mailowy potwierdzenia dokonania wpłaty. (30 zł w przypadku zajęć grupowych i indywidualnych oraz 15 zł w przypadku stretching i OPEN POLE). Pozostałą część opłaty należy uiścić w recepcji przed rozpoczęciem zajęć.

  25. Akceptujemy również karty MultiSport Plus, Kids oraz Senior. Na podstawie karty można odbyć jedne zajęcia grupowe dziennie. Wcześniej wymagane jest zapisanie się oraz uiszczenie kaucji w kwocie 20 złotych którą zwracamy w momencie pojawienia się na zajęciach. W przypadku nie pojawienia się na zajęciach lub zbyt póznego poinformowania o nieobecności kaucja nie będzie zwrócona. Kaucja płatna na konto bankowe studia 43114020040000340278102370

  26. Akceptujemy również pakiet sportowy OK System. Na podstawie kodu można odbyć jedne zajęcia grupowe dziennie. Wcześniej wymagane jest zapisanie się oraz uiszczenie kaucji w kwocie 20 złotych którą zwracamy w momencie pojawienia się na zajęciach. W przypadku nie pojawienia się na zajęciach lub zbyt póznego poinformowania o nieobecności kaucja nie będzie zwrócona. Kaucja płatna na konto bankowe studia 43114020040000340278102370
  27. Wszelkie zmiany regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i dostępne na stronie internetowej studia oraz w samym studiu.

Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane przez Infinity Pole dance Studio w dowolnym terminie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych w Związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w Sprawie Swobodnego Przepływu Takich Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku nazywanym dalej Rozporządzeniem informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest Infinity Pole dance Studio Aleksandra Jędrzejczak-Sikora z siedzibą w Poznaniu 61-583

ul. Św. Czesława 17/7 NIP 7831222913

Przetwarzanie danych osobowych ma na celu umożliwienie kontaktu, realizacji usługi zapisów na zajęcia oraz wysyłania informacji handlowo-marketingowych.

Przechowywane są następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Email
 • Numer telefonu
 • Informacja o braku przeciw wskazań do uczestnictwa w zajęciach

Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.

Każda osoba może zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych z bazy poprzez kontakt biuro@infinitypoledancepoznan.pl